Thần Chú Vãng sinh Tiếng Việt:

Nam-mô a di nhiều bà dạÐa tha dà nhiều dạÐa địa dạ tha.A di rị đô bà tỳA di rị nhiều tất đam bà tỳA di rị đa tì ca lan đếA di rị đa, tì ca lan đaDà di nị dà dà naChỉ đa ca lệ ta bà ha.

Bạn đang xem: Ý nghĩa chú vãng sanh


Ý nghĩa của chú ấy Vãng Sanh

*
*
Vãng sanh ra quyết định chơn ngôn tuyệt Vãng sinh Tịnh độ thần chú là mật ngôn được trì niệm phổ cập trong những khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu. Thần chú này có tên đầy đầy đủ là Bạt tuyệt nhất thiết nghiệp chướng căn phiên bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Cứ vào thương hiệu của Đà la ni (Tổng trì, thâu nhiếp vạn pháp, tạm hotline là chơn ngôn hoặc thần chú) cho biết thần chú này có công suất phá trừ tất cả nghiệp chướng căn bản, để được vãng sanh về cực lạc.

Theo gớm Niệm Phật cha la mật, phẩm sản phẩm 7 (HT.Thích Thiền vai trung phong dịch), bồ tát Phổ Hiền bởi vì thương xót bọn chúng sanh thời mạt pháp đề xuất nói Đà la ni này nhằm trợ duyên được mau vãng sinh về Tịnh độ: “Lúc bấy giờ, Ngài Phổ nhân từ Đại nhân tình tát bạch Phật rằng: Thưa nắm Tôn! con nay vì chưng thương tưởng chúng sanh nơi thời mạt pháp, lúc ấy kiếp sút thọ mạng ngắn ngủi, phước đức hèn thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thực tu hành vô cùng ít. Nhỏ sẽ ban cho người niệm Phật thần chú Đà la ni này nhằm thủ hộ thân tâm, nhổ tận nền tảng gốc rễ nghiệp chướng, trừ sạch phiền não, được nhanh chóng sanh về rất lạc, hotline là Bạt duy nhất thiết nghiệp chướng căn bạn dạng đắc sinh Tịnh độ Đà la ni. Tức tốc nói chú rằng: Nam tế bào a di nhiều bà dạ, nhiều tha già nhiều dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị nhiều tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha.

Người niệm Phật nên giữ giới, ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh tịnh. Hôm sớm sáu thời, mỗi thời tụng 21 biến. Như vậy, khử được những tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác cùng hủy báng Chánh pháp. Thường được Phật A Di Đà hiện trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn, phước lạc. Lúc trút khá thở ở đầu cuối được tùy nguyện vãng sanh. Trì tụng đến tía chục ngàn biến hóa liền thấy Phật tức thì trước mặt”.

Xưa nay, đa phần những hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ thường trì niệm thần chú Vãng sinh theo phiên âm giờ đồng hồ Hán. Chúng ta cũng có thể trì niệm theo nguyên văn giờ Phạn (đã phiên âm) và mày mò đôi chút về “ý nghĩa” của thần chú này.

Xem thêm: Ca Sĩ Phạm Khánh Hưng Từng Trắng Tay, Tiêu Tan Nhà Cửa Do Cờ Bạc

– Namo Amitàbhàya(Na-mô A-mi-ta-pha-gia)Nam tế bào A di đa bà dạQuy mạng Vô Lượng quang đãng (A Di Đà)– Tathàgatàya(Ta-tha-ga-ta-gia)Đa tha già đa dạNhư Lai– Tadyathà(Ta-di-gia-tha)Đa điệt dạ thaNên nói thần chú– Amrto dbhave(A-mờ-rật-tô đờ-pha-vê)A di rị đô bà tỳCam lộ hiện tại lên– Amrta sambhave(A-mờ-rật-ta sam-pha-vê)A di rị đa tất đam bà tỳCam lộ phát sinh– Amrta vikrànte(A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-tê)A di rị nhiều tỳ ca lan đếCam lộ dũng mãnh– Amrta vikrànta gamini(A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-ta ga-mi-ni)A di rị đa tỳ ca lan nhiều già di nịĐạt đến Cam lộ dũng mãnh– Gagana kìrtti kare(Ga-ga-na kít-ti ka-rê)Già già na, chỉ đa ca lệRải đầy hư không– Svàhà(Sờ-va-ha)Ta bà haThành tựu mèo tường.

Như vậy, người yêu tát Phổ hiền hậu trong pháp hội trên Linh tô đã vày chúng sinh đời mạt pháp sau đây mà xin phép thay Tôn tuyên thuyết thần chú Vãng sanh. Theo lời dạy của nhân tình tát, trường hợp có tín đồ nào phân phát nguyện sinh về cực lạc nhưng vì phước mỏng mảnh nghiệp dày, niệm Phật chưa đạt cho nhất trung khu thì có thể nương nhờ vào công đức của thần chú Vãng sanh sẽ được như nguyện. Hành giả thực hành trai giới, giữ tía nghiệp: thân, miệng, ý thanh tịnh; từng ngày trì niệm 6 thời, từng thời 21 biến thì chắc hẳn rằng tiêu trừ toàn bộ nghiệp chướng, cho dù cho là ngũ nghịch tốt thập ác tội chướng.

Thần chú Vãng sanh bao gồm tầm đặc biệt quan trọng như thế, nên người tu pháp môn Tịnh độ luôn luôn trì niệm nhằm thú hướng Lạc bang.

* NAMO AMITÀBHÀYANam mô a di đa bà dạQuy mệnh Vô Lượng quang (A Di Đà)

* TATHÀGATÀYAĐa tha già đa dạNhư Lai

* TADYATHÀĐa địa dạ thaNhư vậy, tức khắc nói Chú là

* AMRTODBHAVE ( AMRÏTA UDBHAVE )A di rị đô bà tỳCam Lộ hiện tại lên

* AMRTA SAMBHAVEA di rị nhiều tất đam bà tỳCam Lộ phân phát sinh

* AMRTA VIKRÀNTEA di rị nhiều tỳ ca lan đáCam Lộ dũng mãnh

* AMRTA VIKRÀNTA GAMINIA di rị nhiều tỳ ca lan đa già di nịĐạt mang đến Cam Lộ Dũng mãnh

* GAGANA KÌRTTI KAREGià già na, chỉ nhiều ca lệRải đầy lỗi Không

* SVÀHÀTa bà haThành tựu cat tườngChú Vãng Sinh, gọi không thiếu là ”bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni”, được mang từ ”Vô Lượng lâu Kinh” (Cầu na Bạt Đà La đời công ty Tống dịch) cùng rất ”Phật thuyết A Di Đà Căn Bổn bí mật Thần Chú Kinh” (Tam Tạng người thương Đề Lưu chi dịch đời Ngụy Tấn). ”bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni” còn được gọi là ”A Di Đà Phật Căn Bổn bí mật Thần Chú”, thông thường gọi là ”Vãng Sinh Chú”

Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ: vì sao chúng sinh nên lưu đưa trong sinh tử, và ở vào tam giới lục đạo luân hồi không ngừng? là do nghiệp chướng nặng nề nề, nghiệp chướng này tự đâu đến? là vì nơi phiền não tham sân si v.v., đang tạo những nghiệp làm thịt hại, trộm cắp, với nói dối, đều chủng tử thâm nho này thong dong tăng trưởng, có mặt sự thọ khổ của bọn chúng sinh, tuần trả không dừng, không tồn tại thời gian chấm dứt. Chúng ta muốn dẹp trừng đông đảo phiền não cấm đoán sinh khởi, ko thọ luân hồi khổ đau, thì chúng ta phải một dạ chí thành trì tụng chú này. Vãng sinh thần chú trợ giúp họ bạt trừ đều nghiệp căn bổn, quán triệt phiền não sinh khởi, hiện thế được rất nhiều an lạc hạnh phúc, tương lai nhứt định được vãng sinh về cõi Tây Phương cực Lạc.Đà La Ni là giờ đồng hồ Phạn, dịch thành là thần Chú, có nghĩa là ”tổng trì”. ”Tổng” là gôm thâu tất cả pháp, ”Trì” là vô lượng nghĩa. Có nghĩa là thần chú tuy chỉ tất cả vài chữ, nhưng có thể bao hàm hết thảy ý nghĩa của Phật Pháp, vì thế Thần Chú tất cả công đức vô lượng.