1. Viện nghiên cứu và phân tích Tôn giáo là tổ chức phân tích khoa học trực nằm trong Viện Hàn lâm công nghệ xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu hầu hết vẩn đề trình bày cơ bản và trong thực tiễn về tín ngưỡng, tôn giáo; cung cấp luận cứ khoa học cho câu hỏi hoạch định các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảna, với Nhà nước; tư vẩn kỹ thuật và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực phân tích về tín ngưỡng, tôn giáo của tất cả nước.

Bạn đang xem: Viện nghiên cứu tôn giáo

2. Viện nghiên cứu và phân tích Tôn giáo có tư cách pháp nhân, bao gồm con vệt riêng; được mở thông tin tài khoản tại Kho bội bạc Nhà nước và bank theo quy dịnh của pháp luật.

3. Viện nghiên cứu Tôn giáo bao gồm trụ sở đặt ở thành phổ Hà Nội; tên aiao dịch nước ngoài bằng tiếna Anh là: Institute for Religious Studies, viết tắt là IRS.

II. Trách nhiệm và quyền hạn

1. Trình quản trị Viện Hàn lâm công nghệ xã hội nước ta chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và thường niên của Viện phân tích Tôn giáo và tổ chức triển khai thực hiện sau khoản thời gian được phê duyệt.

2. Nghiên cứu và phân tích những vấn đề lý luận về tôn giáo học; phần lớn vấn đề trong thực tiễn của tín ngưỡng, tôn giáo trên quả đât và ở vn trong lịch sử hào hùng và hiện nay; lịch sử hình thành, cách tân và phát triển và quá trình du nhập, tiếp biến của những tín ngưỡng, tôn eiáo trong nước, đóng góp thêm phần làm sáng rõ mục đích của tín ngưỡng, tôn giáo vào văn hoá và cách tân và phát triển ở Việt Nam.

3. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh, cách nhìn của Đảng cộng sản việt nam và chính sách, pháp luật của nhà nước cùng hoà buôn bản hội chủ nghĩa vn về tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Nghiên cứu lý luận và trong thực tiễn áp dụng lao lý về tôn giáo trên thế giới và Việt Nam, cung ứng cơ sở công nghệ cho việc xây dựng bao gồm sách, quy định tôn giáo sinh sống Việt Nam.

Xem thêm: Yý Nghĩa Hoa Hồng Xanh Trong Tã¬Nh Yãªu, Hoa Hồng Xanh Có Ý Nghĩa Gì

5. Phối kết hợp nghiên cứu vãn với dào sinh sản trong lĩnh vực tôn giáo học, tham gia đào tạo và huấn luyện đại học, sau đại học trở nên tân tiến nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về tôn giáo theo yêu cầu của Viện Hàn lâm khoa học xã hội vn và theo đề nghị của những tổ chức, ban ngành khác.

6. Thâm nhập góp ý cùng phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển tài chính - làng hội theo yêu thương cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm kỹ thuật xã hội Việt Nam.

7. Tổ chức triển khai tư vẩn khoa học về tôn giáo, tín ngưỡng và cung cấp các thương mại & dịch vụ công khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện nghiên cứu và phân tích Tôn giáo.

8. Xây dựng hệ thống cơ sờ dừ liệu về tín ngưỡng, tôn giáo. Trao đổi tin tức khoa học với những tô chức, phòng ban ở trong nước và nước ngoài theo pháp luật cùa pháp luật; quàn lý khối hệ thống thông tin, bốn liệu, thư viện của Viện nghiên cứu Tôn giáo; xuất bàn những ấn phẩm khoa học; dăng tải và lan tỏa các hiệu quả nghiên cứu, các kiến thức, bao gồm sách, quy định về tín ngưỡng, tôn giáo.

9. Thích hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng phân tích khoa học và giảng dạy với các tô chức, cơ quan phân tích khoa học, các nhà kỹ thuật ờ nội địa và nước ngoài theo dụng cụ của lao lý và những quy chế của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

10. Cai quản về tổ chức triển khai bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức viên chức theo chức danh công việc và nghề nghiệp và sổ lượng người làm việc trong dơn vị; gia tài và ngân sách đầu tư của Viện nghiên cứu Tôn giáo theo quy định của phòng nước và theo sự phân cấp làm chủ của Viện Hàn lâm kỹ thuật xã hội Việt Nam.

11. Tiến hành các trọng trách khác theo sự phân công của chủ tịch Viện Hàn lâm kỹ thuật xã hội Việt Nam.