Nhập bất cứ công bố gì về bài bác hát bạn có nhu cầu kiếm tìm. VD: Tên bài xích hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống cung ứng việc tìm kiếm kiếm cùng với Tiếng Việt ko vệt cùng bao gồm dấu

Bạn đang xem: Nhạc phim hóa ra anh vẫn ở đây

合:也曾说了再见hé: Yě céng shuōle zàijiànĐã từng nói lời tạm biệt清空痕迹qīngkōng hénjīXoá sạch mát số đông vệt tích以为能平息了回忆yǐwéi néng píngxíle huíyìCho rằng rất có thể nhằm hồi ức và ngọt ngào lại也曾收拾行李yě céng shōushí xínglǐCũng từng thu xếp hành lý买了车票mǎile chēpiàoMua cả vé tàu以为从此不会想你yǐwéi cóngcǐ bù huì xiǎng nǐCho rằng từ bỏ phía trên trong tương lai sẽ không còn lưu giữ đến anh nữa不会想你bù huì xiǎng nǐSẽ ko lưu giữ anh nữa也曾看过蝉鸣yě céng kànguò ngán míngĐã từng thấy được ve sầu听过大雨tīng guo dàyǔNghe giờ mưa rơi思念也被黑夜唤醒sīniàn yě bèi hēiyè cổ huànxǐngNỗi ghi nhớ bị màn đêm đen tối tấn công thức也曾满心欢喜yě céng mǎnxīn huānxǐTrong lòng đã từng có lần chứa chan vui vẻ翻山越岭fān shānyuè lǐngVượt qua phần đa ngọn gàng núi想要把所有告诉你xiǎng yào bǎ suǒyǒu gàosù nǐMuốn nắn nói không còn tất cả với anh告诉你gàosù nǐNói cùng với anhAt last you and meCuối cùng em và anh反反复复 寻寻觅觅Fǎnfǎn fùfù xúnxún mìmìKhông xong xuôi kiếm tìm kiếm男:你是否nán: Nǐ shìfǒuCó đề xuất em女:你是否nǚ: Nǐ shìfǒuCó bắt buộc anh合:从未忘记hé: Cóng wèi wàngjìChưa từng quên điAt last you và meCuối thuộc anh và em兜兜转转 走走停停dōudou zhuǎnzhuǎn zǒuzǒu tíngtingNgược xuôi dọc ngang, dù bước đi tốt xong lại男:原来你nán: Yuánlái nǐHoá ra em女:原来你nǚ: Yuánlái nǐHoá ra anh合:还在这里hé: Hái zài zhèlǐVẫn ở đây还在这里hái zài zhèlǐVẫn ở đây还在这里hái zài zhèlǐVẫn sinh hoạt đâyAt last you and meCuối thuộc em cùng anh反反复复 寻寻觅觅Fǎnfǎn fùfù xúnxún mìmìKhông chấm dứt kiếm tìm男:你是否nán: Nǐ shìfǒuCó yêu cầu em女:你是否nǚ: Nǐ shìfǒuCó yêu cầu anh合:从未忘记hé: Cóng wèi wàngjìChưa từng quên điAt last you & meCuối thuộc anh cùng em兜兜转转 走走停停dōudou zhuǎnzhuǎn zǒuzǒu tíngtíngNgược xuôi ngang dọc, cho dù bước tiến hay dứt lại男:原来你nán: Yuánlái nǐHoá ra em女:原来你nǚ: Yuánlái nǐHoá ra anh合:还在这里hé: Hái zài zhèlǐVẫn ngơi nghỉ đây还在这里hái zài zhèlǐVẫn sống đâyOh oh 还在这里Oh oh hái zài zhèlǐOh oh vẫn ngơi nghỉ đâyOh还在这里Oh oh hái zài zhèlǐOh oh vẫn sống đây

Xem thêm: Lời Bài Hát Không Giờ Rồi Em Ngủ Đi Em, Bài Hát Hay

*

合:也曾说了再见he: yě ceng shuōle zaijiandomain authority tung noi loi tam biet清空痕迹qīngkōng henjīxoa sach nhung vet tich以为能平息了回忆yǐwei neng pingxile huiyimang lại rang co the de hoi uc lang dong lai也曾收拾行李yě ceng shōushi xinglǐcung tung thu xep khô giòn ly买了车票mǎile chēpiaocài đặt ca ve tau以为从此不会想你yǐwei congcǐ bu hui xiǎng nǐcho rang tu day ve sầu sau se khong nho den anh nua不会想你bu hui xiǎng nǐse khong nho anh nua也曾看过蝉鸣yě ceng kanguo chan mingda tung nhin thay ve sau听过大雨tīng guo dayǔnghe tieng cài đặt roi思念也被黑夜唤醒sīnian yě bei hēiye huanxǐngnoi nho bi man dem den toi danh thuc也曾满心欢喜yě ceng mǎnxīn huānxǐtrong long domain authority tung ngap tran vui ve翻山越岭fān shānyue lǐngvuot qua nhung ngon nui想要把所有告诉你xiǎng yao bǎ suǒyǒu gaosu nǐmuon noi het tat ca voi anh告诉你gaosu nǐnoi voi anhat last you và mecuoi cung em va anh反反复复 寻寻觅觅fǎnfǎn fufu xunxun mimikhong ngung tlặng kiem男:你是否nan: nǐ shifǒuco phai em女:你是否nǚ: nǐ shifǒuco phai anh合:从未忘记he: cong wei wangjichua tung thân quen diat last you và mecuoi cung anh va em兜兜转转 走走停停dōudou zhuǎnzhuǎn zǒuzǒu tingtingnguoc xuoi ngang doc, du buoc di hay ngung lai男:原来你nan: yuanlai nǐhoa ra em女:原来你nǚ: yuanlai nǐhoa ra anh合:还在这里he: nhị zai zhelǐvan o day还在这里hai zai zhelǐvan o day还在这里nhì zai zhelǐvan o dayat last you & mecuoi cung em va anh反反复复 寻寻觅觅fǎnfǎn fufu xunxun mimikhong ngung kiem tim男:你是否nan: nǐ shifǒuteo pnhị em女:你是否nǚ: nǐ shifǒuteo pnhì anh合:从未忘记he: cong wei wangjichua tung quen thuộc diat last you and mecuoi cung anh va em兜兜转转 走走停停dōudou zhuǎnzhuǎn zǒuzǒu tingtingnguoc xuoi ngang doc, du buoc di giỏi ngung lai男:原来你nan: yuanlai nǐhoa ra em女:原来你nǚ: yuanlai nǐhoa ra anh合:还在这里he: nhị zai zhelǐvan o day还在这里hai zai zhelǐvan o dayoh oh 还在这里oh oh hai zai zhelǐoh oh van o dayoh还在这里oh oh nhị zai zhelǐoh oh van o day