Nhập bất kể lên tiếng gì về bài hát bạn muốn search. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống hỗ trợ việc tìm và đào bới kiếm cùng với Tiếng Việt không dấu với tất cả vết

Bạn đang xem: Lời bài hát sủng ái

寵愛 / Sủng Ái - TFBoys Roy Wang Xiǎo xiǎo de niánjì hái bù dǒng shénme shì ài jutrần bèi nǐ tián tián de xiào gěi dǎbài xích Nǐ zhǎzhe dàdà de yǎnjīng O nàme kě"ài Shuōhuà de shǒu wǎng nǎ"er bǎi Karry Wang : Měi yītiān shàngktrần xiàkè cổ dūhuì yǒu nǐ de péibàn Měi yī miǎo nèiróng wǒ dū hěn xǐhuān Jiě bù kāi de jǐhé tú"àn hé nǐ đợi de liǎn Dàodǐ yǒu duōshǎo gtrần dá"àn All Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng"ài Zhnai lưng suàn bù suàn bù suàn ài Wǒ hái hái hái gǎo bù míngbái Kuàiltrần de shì xiǎng gēn nǐ fēnxiǎng nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng Dì yī cì wéi yīgnai lưng rén jǐnzhāng Wǒ hǎo xiǎng duì nǐ duì nǐ chǒng"ài Cái duǎn duǎn jǐ gtrần lǐbài bác Xīnqíng huài yīnwèi nǐ bùzài ~ Yǒuyī dàoguāng / nuǎn nuǎn de sǎ xiàlái Rěn bù zhù de xiǎo qílâu năm yīnwèi ài Jackson Yi : Xiǎo xiǎo de niánjì hái bù dǒng shénme shì ài juè bèi nǐ tián tián de xiào gěi dǎbài Nǐ zhǎzhe dàdà de yǎnjīng O nàme kě"ài Hǎo xiǎng bǎ nǐ zhuāng jìn kǒudài Roy Wang Qíshí wǒ yǒuyīgtrằn hǎo de xiǎngfǎ zhǔnbèi dǎsuàn Liú dào shí nián yǐhòu zài gēn nǐ shuō Gěi nǐ mǎi zuìdà de fángzi zuì kù de qìchē Zǒu biàn shìjiè cổ měi gè cổ jiǎoluò ALL Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng"ài Zhtrần suàn bù suàn bù suàn ài Wǒ hái hái hái gǎo bù míngbái Kuàiltrần de shì xiǎng gēn nǐ fēnxiǎng nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng Dì yī cì wéi yīgè rón rén jǐnzhāng Cái duǎn duǎn jǐ gè lǐbài xích Xīnqíng huài yīnwèi nǐ bùzài ~ Yǒuyī dàoguāng / nuǎn nuǎn de sǎ xiàlái Rěn bù zhù de xiǎo qílâu năm yīnwèi ài Karry Wang Rap: Jiù zhèyàng kànzhe nǐ liǎnngóng đợi de hūxī zài wǒmen de xīnlǐ nǐ jiùshì wǒ de dísīní one two three Go! Zhnai lưng bù zhǐshì wǒ de show nǐ bùyào zǒu děng yī děnghòu děng wǒ néng qiān nǐ de shǒu Roy Wang : Jiùjìng shì bùshì ài dàodǐ shì bùshì ài wǒ shítou mùtou mántou cōngtóu nǎodẻo bùgòu Jackson Yi Wǒ xiǎng zhnai lưng jiùshì ài Míngmíng zhtrần jiùshì ài Wǒ tīng nǐ kàn nǐ xiǎng nǐ yào nǐ kāixīn méi gòu

Xem thêm: Bangtan Boys Các Bài Hát Hay Nhất Của Nhóm Nhạc Hàn Quốc Bts

*

寵愛 / sung ai - tfboys roy wang xiǎo xiǎo de nianji nhì bu dǒng shenme shi ai jue bei nǐ tian tian de xiao gěi dǎbai nǐ zhǎzhe dadomain authority de yǎnjīng o name kě"ai shuōhua de shǒu wǎng nǎ"er bǎi karry wang : měi yītiān shangke xiake dūhui yǒu nǐ de peiban měi yī miǎo neirong wǒ dū hěn xǐhuān jiě bu kāi de jǐhe tu"an he nǐ hong de liǎn daodǐ yǒu duōshǎo ge da"an all wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng"ai zhe suan bu suan bu suan ai wǒ hai nhì hai gǎo bu mingbai kuaile de shi xiǎng gēn nǐ fēnxiǎng nanguo xiǎng gěi nǐ jiānbǎng di yī ci wei yīge ren jǐnzhāng wǒ hǎo xiǎng dui nǐ dui nǐ chǒng"ai cai duǎn duǎn jǐ ge lǐbai xīnqing huai yīnwei nǐ buzai ~ yǒuyī daoguāng / nuǎn nuǎn de sǎ xialai rěn bu zhu de xiǎo qidẻo yīnwei ai jackson yi : xiǎo xiǎo de nianji hai bu dǒng shenme shi ai jue bei nǐ tian tian de xiao gěi dǎbai nǐ zhǎzhe dadomain authority de yǎnjīng o name kě"ai hǎo xiǎng bǎ nǐ zhuāng jin kǒudẻo roy wang qishi wǒ yǒuyīge hǎo de xiǎngfǎ zhǔnbei dǎsuan liu dao shi nian yǐhou zai gēn nǐ shuō gěi nǐ mǎi zuida de fangzi zui ku de qichē zǒu bian shijie měi ge jiǎoluo all wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng"ai zhe suan bu suan bu suan ai wǒ hai nhị hai gǎo bu mingbai kuaile de shi xiǎng gēn nǐ fēnxiǎng nanguo xiǎng gěi nǐ jiānbǎng di yī ci wei yīge ren jǐnzhāng cai duǎn duǎn jǐ ge lǐbai xīnqing huai yīnwei nǐ buzai ~ yǒuyī daoguāng / nuǎn nuǎn de sǎ xialai rěn bu zhu de xiǎo qidai yīnwei ai karry wang rap: jiu zheyang kanzhe nǐ liǎnhong hong de hūxī zai wǒmen de xīnlǐ nǐ jiushi wǒ de disīni one two three go! zhe bu zhǐshi wǒ de show nǐ buyao zǒu děng yī děnghou děng wǒ neng qiān nǐ de shǒu roy wang : jiujing shi bushi ai daodǐ shi bushi ai wǒ shitou mutou mantou cōngtou nǎodai bugou jackson yi wǒ xiǎng zhe jiushi ai mingming zhe jiushi ai wǒ tīng nǐ kan nǐ xiǎng nǐ yao nǐ kāixīn mei gou