SIÊU SALE – SIÊU SALE

Với dạng toán này theo chủ quan đây là dạng toán đơn giản. Các bạn chỉ cần chú ý quan sát các dữ kiện và hình dáng của đồ thị kết hợp với tư duy phân chia nhiệm vụ của OH–, H+, CO2 là hoàn toàn có thể xử lý được dạng toán này.

Đang xem: Giải bài tập hóa bằng phương pháp khảo sát đồ thị

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 6 dạng đồ thị thường gặp

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Dạng 1: Bài toán cho OH vào dung dịch chứa Al3+

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Mô hình bài toán: Nhỏ từ từ OH– vào dung dịch chứa a mol Al3+. Khi đó OH– làm hai nhiệm vụ.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 1: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch Al
Cl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,12 B. 0,14 C. 0,15 D. 0,20

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 2: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch Na
OH vào dung dịch Al
Cl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

II. Ví dụ minh họa

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 3: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch Na
OH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol Al
Cl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Tỉ lệ a : b là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 4 : 3 B. 2 : 3 C. 1 : 1 D. 2 : 1

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 4: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp chứa Al
Cl3 và HCl, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Tỷ lệ x : a là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 4,8 B. 5,0 C. 5,2 D. 5,4

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Dạng 3: Cho H+ vào dung dịch chứa Al
O
2 hoặc Al
O
2 và OH

SIÊU SALE – SIÊU SALE

I. Lý thuyết

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Hoàn toàn giống hai dạng trên ta cũng chỉ cần sử dụng tư duy phân chia nhiệm vụ của H+:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Nhiệm vụ 1: (từ 0 – x) trung hòa lượng OH-

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Nhiệm vụ 2: (từ x – z) đưa kết tủa lên cực đại.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Nhiệm vụ 3: (từ z – k) hòa tan kết tủa.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

II. Ví dụ minh họa

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 5: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol Ba(OH)2 và y mol Ba2 hoặc Ba(Al
O2)2, kết tủa thu được biểu diễn trên đồ thị hình bên:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x và y lần lượt là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,05 và 0,30 B. 0,10 và 0,15 C. 0,05 và 0,15 D. 0,10 và 0,30

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 6: Nhỏ rất từ từ dung dịch HCl vào 100ml dung dịch hỗn hợp chứa Na
OH 1,2M và Na
Al
O2 0,8M. Lượng kết tủa biến thiên theo đồ thị hình vẽ hình bên.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của y là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,348 B. 0,426 C. 0,288 D. 0,368

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 7: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch chứa x mol Na
OH và y mol Na
Al
O2 (hay Na) kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị bên.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Tỷ lệ x:y là?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 1 : 3 B. 2 : 3 C. 1 : 1 D. 4 : 3

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 8: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Na
Al
O2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị hình bên:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Tỉ lệ a:b lần lượt là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 2:1 B. 2:7 C. 4:7 D. 2:5

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Dạng 4: Sục CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2, Ba(OH)2 và KOH, Na
OH

SIÊU SALE – SIÊU SALE

I. Lý thuyết

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Với dạng toán này các bạn chú ý các quá trình như sau (theo hình vẽ):

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Thứ tự nhiệm vụ của CO2 là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

II. Ví dụ minh họa

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 9: Sục khí CO2 vào V lít dung dịch hỗn hợp Na
OH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO2 như sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của V là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 300 B. 400 C. 250 D. 150

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 10: Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2. Cho b mol Na
OH vào A sau đó sục CO2 (dư) vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị (Hình vẽ).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của (a + b) là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 1,0 B. 0,8 C. 0,7 D. 0,9

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 11: Sục CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,12 (mol) B. 0,11 (mol) C. 0,13 (mol) D. 0,10 (mol)

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Dạng 5: Bài toán cho kiềm (KOH, Na
OH) vào dung dịch chứa Zn
2+

SIÊU SALE – SIÊU SALE

I. Lý thuyết

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Khi cho kiềm (KOH, Na
OH) vào dung dịch chứa Zn2+ ta hãy xem như OH– làm hai nhiệm vụ:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Nhiệm vụ 1 (0 – a): Đưa kết tủa lên cực đại.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Nhiệm vụ 2 (a – b): Hòa tan kết tủa.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Chú ý: Tỷ lệ mol đều là 1 : 2

SIÊU SALE – SIÊU SALE

II. Ví dụ minh họa

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 12: Cho KOH vào dung dịch chứa Zn
Cl2 ta thấy hiện tượng thí nghiệm theo hình vẽ bên. (Số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,3 B. 0,4 C. 0,2 D. 0,25

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 13: Cho KOH vào dung dịch chứa Zn
Cl2 ta thấy hiện tượng thí nghiệm theo hình vẽ bên (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 3,4 B. 3,2 C. 2,8 D. 3,6

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Dạng 6: Bài toán cho kiềm (KOH, Na
OH) vào dung dịch chứa H
+ và Zn2+

SIÊU SALE – SIÊU SALE

I. Lý thuyết

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Theo phân chia nhiệm vụ của OH–

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Nhiệm vụ 1 (0-a): Trung hòa lượng axit H+

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Nhiệm vụ 2 (a-b): Đưa kết tủa lên cực đại (tỷ lệ 1:2)

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Nhiệm vụ 3 (b-c): Hòa tan kết tủa (tỷ lệ 1:2)

SIÊU SALE – SIÊU SALE

II. Ví dụ minh họa

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 14: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch Na
OH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl vào b mol Zn
Cl2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Tổng giá trị của a + b là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 1,4 B. 1,6 C. 1,2 D. 1,3

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 15: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol Zn
Cl2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Tỷ lệ a : b là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 3 : 2 B. 2 : 2 C. 1 : 1 D. 2 : 1

SIÊU SALE – SIÊU SALE

B. Bài tập vận dụng

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 1: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch Na
OH vào dung dịch Al
Cl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,412 B. 0,426 C. 0,415 D. 0,405

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 2: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch Na
OH vào dung dịch Al
Cl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,18 B. 0,17 C. 0,15 D. 0,14

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 3: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch Na
OH vào dung dịch Al
Cl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,80 B. 0,84 C. 0,86 D. 0,82

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 4: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch Na
OH vào dung dịch Al
Cl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Biểu thức liên hệ giữa x và y là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 3y – x = 1,44 B. 3y – x = 1,24 C. 3y + x = 1,44 D. 3y + x = 1,24

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 5: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch Na
OH vào dung dịch Al
Cl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Tỷ lệ x : y là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 7 : 8 B. 6 : 7 C. 5 : 4 D. 4 : 5

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 6: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch Na
OH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol H2SO4 và b mol Al
Cl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị (hình bên).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của a + b là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,3 B. 0,25 C. 0,4 D. 0,35

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 7: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch Na
OH vào dung dịch hỗn hợp chứa Al
Cl3 và HCl, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,35 B. 0,30 C. 0,25 D. 0,20

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 8: Cho từ từ KOH vào dung dịch chứa a mol HNO3 và b mol Al2(SO4)3. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị hình vẽ bên.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Tổng giá trị của a + b là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,6 B. 0,5 C. 0,7 D. 0,8

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 9: Cho m gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa a mol HNO3. Sau phản ứng thấy dung dịch có khối lượng không thay đổi và thu được 6,272 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và NO2. Tỷ khối của Z so với mêtan là 135/56. Người ta đổ từ từ dung dịch Na
OH vào dung dịch sau phản ứng đồng thời đun nóng nhẹ thấy lượng kết tủa biến thiên theo đồ thị hình vẽ bên (đơn vị mol):

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của a là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 1,8 B. 1,6 C. 1,7 D. 2,0

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp A gồm Na, Ba
O, Al trong nước dư thu được 8,96 (lít, đktc) khí H2 và dung dịch B, người ta nhỏ từ từ dung dịch HCl vào B thấy lượng kết tủa biến thiên theo đồ thị hình vẽ bên dưới (đơn vị: mol). Phần trăm khối lượng của O trong A là x%.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x gần nhất với:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 5% B. 6% C. 7% D. 8%

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 11: Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 1,8 (mol) B. 2,2 (mol) C. 2,0 (mol) D. 2,5 (mol)

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 12: Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol)

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,1 (mol) B. 0,15 (mol) C. 0,18 (mol) D. 0,20 (mol)

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 13: Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,60 (mol) B. 0,50 (mol) C. 0,42 (mol) D. 0,62 (mol)

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 14: Sục CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,45 (mol) B. 0,42 (mol) C. 0,48 (mol) D. 0,60 (mol)

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 15: Cho Na
OH vào dung dịch chứa Zn
Cl2 ta thấy hiện tượng thí nghiệm theo hình vẽ bên (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,32 B. 0,42 C. 0,35 D. 0,40

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 16: Cho Na
OH vào dung dịch chứa Zn
SO4 ta thấy hiện tượng thí nghiệm theo hình vẽ bên (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,5 B. 0,4 C. 0,6 D. 0,7

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 17: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và x mol Zn
SO4, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x (mol) là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,4 B. 0,6 C. 0,65 D. 0,7

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 18: Khi nhỏ từ từ dung dịch Na
OH đến dư vào dung dịch Al
Cl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn theo đồ thị bên (số mol các chất tính theo đơn vị mol).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,84 B. 0,80 C. 0,82 D. 0,78

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 19: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch Na
OH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol Al
Cl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị hình bên.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Tỉ lệ b : a là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 3 : 5 B. 4 : 3 C. 2 : 1 D. 4 : 5

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 20: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(Al
O2)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị bên.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Vậy tỉ lệ a : b là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 1 : 3 B. 1 : 2 C. 2 : 3 D. 2 : 1

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 21: Cho x gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa y mol HCl thu được dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Thêm từ từ dung dịch Na
OH vào dung dịch Z thì đồ thị biểu diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào lượng OH– như hình bên.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là ?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 32,4 B. 27,0 C. 20,25 D. 26,1

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 22: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch Na
OH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol H2SO4 và b mol Al2(SO4)3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị hình bên.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Tỉ lệ a : b là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 8 : 1 B. 2 : 1 C. 1 : 1 D. 4 : 5

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Ca
O và H2O thu được dung dịch A. Sục khí CO2 vào dung dịch A, qua quá trình khảo sát người ta lập đồ thị của phản ứng như hình bên.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,025 B. 0,020 C. 0,050 D. 0,040

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 24: Khi sục từ từ đến dư khí CO2 vào một cốc đựng dung dịch Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị hình bên.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Dựa vào đồ thị trên, khi lượng CO2 đã sục vào dung dịch là 0,85 mol thì lượng kết tủa xuất hiện tương ứng là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,85 mol B. 0,45 mol C. 0,35 mol D. 0,50 mol

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 25: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch hỗn hợp Na2SO4 và Al2(SO4)3 ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 như hình bên.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Dựa vào đồ thị hãy xác định giá trị của x là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,40 (mol) B.

Xem thêm: Top những bài hát nhạc trẻ cũ hay nhất việt nam, nhạc việt những năm 2000

0,30 (mol) C. 0,20 (mol) D. 0,25 (mol)

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 26: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp có chứa 0,3 mol Na
OH, 0,1 mol KOH và Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của a : b là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 4 : 5 B. 3 : 4 C. 2 : 3 D. 3 : 5

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 27: Nhỏ từ từ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 x
M. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa và số mol OH– được biểu diễn bằng đồ thị hình vẽ bên.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và Na
OH 0,3M vào 100ml dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 5,44 gam B. 4,66 gam C. 5,70 gam D. 6,22 gam

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 28: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Na
OH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Tỉ lệ a : b là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 4 : 3 B. 2 : 3 C. 5 : 4 D. 4 : 5

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 29: Dung dịch X chứa x mol Na
OH và y mol Na2Zn
O2, dung dịch Y chứa z mol Ba(OH)2 và t mol Ba(Al
O2)2 trong đó (x
SIÊU SALE – SIÊU SALE

Thí nghiệm 1: nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch X

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Thí nghiệm 2: nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Y

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Kết quả hai thí nghiệm trên được biểu diễn trên đồ thị hình bên:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của y và t lần lượt là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,075 và 0,10 B. 0,075 và 0,05 C. 0,15 và 0,05 D. 0,15 và 0,10

SIÊU SALE – SIÊU SALE

SIÊU SALE – SIÊU SALE Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết

I. Ví dụ minh họa

Để làm tốt dạng toán này phải hiểu được từng giai đoạn phản ứng tương ứng với đồ thị. Đặc biệt là ở những điếm đồ thị có đột biến (gãy khúc).

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 1: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x mol H2SO4 và y mol Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị nào sau đây của a là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,50. B. 0,65. C. 0,75. D. 0,8.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 2: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa Ca(OH)2 và Na
Al
O2 (hay Na). Khối lượng kết tủa thu sau phản ứng được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Giá trị của m và x lần lượt là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 72,3 gam và 1,01 mol. B. 66,3 gam và 1,13 mol.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

C. 54,6 gam và 1,09 mol. D. 78,0 gam và 1,09 mol.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 3: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị nào sau đây của m­max là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 88,32. B. 98,84. C. 92,49. D. 84,26.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 4: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl (a mol) và Al2(SO4)3 (b mol). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị nào của a : b sau đây là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 14 : 5. B. 11 : 5. C. 12 : 5. D. 9 : 5.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 5: Nhỏ rất từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch X chứa đồng thời Al2(SO4)3, K2SO4 và lắc nhẹ để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tổng khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M như sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 900. B. 600. C. 800. D. 400.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Ví dụ 6: Hòa tan toàn toàn m gam hỗn hợp chất rắn X gồm Ba, Ba
O, Na và Al2O3 chỉ thu được dung dịch Y và 10,08 lít H2 (đktc). Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Y thu được kết quả như đồ thị dưới đây

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị m gần nhất với giá trị nào dưới đây?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 76. B. 75. C. 73. D. 78.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

II. Bài tập vận dụng

(Lời giải) Câu 1: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào ông nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị của V nào sau đây là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 2,1. B. 2,8. C. 2,4. D. 2,5.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 2: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thế tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị của V nào sau đây là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,78. B. 0,96. C. 0,64. D. 0,84.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 3: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thế tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị của m nào sau đây là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 59,58. B. 94,05. C. 76,95. D. 85,5.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 4: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị của V2 : V1 nào sau đây là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 7:6. B. 4:3. C. 6:5. D. 5:4.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 5: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị của mmax – mmin nào sau đây là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 8,82. B. 7,14. C. 9,36. D. 8,24.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 6: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thế tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị nào của mmax sau đây là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 85,5. B. 78,5. C. 88,5. D. 90,5.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 7: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HC1 và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị nào của a sau đây là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,50. B. 0,52. C. 0,54. D. 0,48.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 8: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối ượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị nào của mmax sau đây là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 74,54. B. 70,52. C. 76,95. D. 72,48.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 9: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị nào của mmax – mmin sau đây là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 20,15. B. 18,58. C. 16,05. D. 14,04.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 10: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị nào của mmin sau đây là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 11,65. B. 13,98. C. 9,32. D. 18,64.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 11: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị nào của m sau đây là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 41,65. B. 40,15. C. 35,32. D. 38,64.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 13: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Khối lượng kết tủa (gam)

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị nào sau đây của mmax là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 138,3. B. 121,8. C. 132,6. D. 134,2.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 14: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x mol H2SO4 và y mol Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị nào sau đây của a là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,5. B. 0,6. C. 0,7. D. 0,8.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 15: Hai ống nghiệm A và B chứa lần lượt dung dịch Zn
SO4 và Al
Cl3, nhỏ từ từ dung dịch Na
OH vào 2 ống nghiệm riêng biệt trên thu được kết quả biểu diễn đồ thị bên dưới

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Tỷ lệ của a : b là:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 3:4. B. 1:1. C. 4:3. D. 2:3.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 16: Hai ống nghiệm A và B chứa lần lượt dung dịch Zn
SO4 và Al
Cl3, nhỏ từ từ dung dịch Na
OH vào 2 ống nghiệm riêng biệt trên thu được kết quả biểu diễn đồ thị bên dưới

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,16. B. 0,17. C. 0,18. D. 0,21.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 17: Nhỏ từ từ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 x
M. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa và số mol OH– được biểu diễn bằng đồ thị sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và Na
OH 0,3M vào 100ml dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 5,44 gam. B. 4,66 gam. C. 5,70 gam. D. 6,22 gam.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 18: Dung dịch X chứa X mol Na
OH và y mol Na2Zn
O2 (hoặc Na2(Zn(OH)4)), dung dịch Y chứa z mol Ba(OH)2 và t mol Ba(Al
O2)2 (hoặc Ba(Al(OH)4)2) trong đó (x SIÊU SALE – SIÊU SALE

Thí nghiệm 1: nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch X.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Thí nghiệm 2: nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Y.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Kết quả hai thí nghiệm trên được biểu diễn trên đồ thị sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của y và t lần lượt là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,075 và 0,10. B. 0,075 và 0,05. C. 0,15 và 0,05. D. 0,15 và 0,10.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 19: Nhỏ từ từ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 x
M. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa và số mol OH– được biểu diễn bằng đồ thị sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và Na
OH 0,3M vào 100ml dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 5,44 gam. B. 4,66 gam. C. 5,70 gam. D. 6,22 gam.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 20: Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa Al
Cl3 x(mol) và Al2(SO4)3 y (mol). Phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của x + y là?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 0,07. B. 0,06. C. 0,09. D. 0,08.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 21: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị nào sau đây của mmax là đúng?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 158,3. B. 181,8. C. 172,6. D. 174,85.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 22: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và a mol Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị gần nhất của x (gam) là?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 60,6. B. 70,2. C. 66,5. D. 72,8.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 23: Cho từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch chứa Ba(Al
O2)2 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Khối lượng kết tủa (gam) phụ thuộc vào số mol H2SO4 theo đồ thị sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của (a + 98b) là?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 24,97. B. 32,40. C. 28,16. D. 22,42.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 24: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Ba; Ba
O và Al thu được dung dịch Y và 4,928 lít khí H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Y. Khối lượng kết tủa (gam) phụ thuộc vào số mol H2SO4 theo đồ thị sau:

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Giá trị của m là?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 27,92. B. 31,16. C. 28,06. D. 24,49.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 25: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Ba, Ba
O, Al và Al2O3 vào nước (dư), thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho khí CO2 hấp thụ từ từ vào dung dịch Y, kết quả thí nghiệm được biểu diễn qua đồ thị hình vẽ dưới đây.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Phần trăm khối lượng của oxi có trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với?

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 13,36%. B. 15,07%. C. 11,19%. D. 18,42%.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 26: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và Al
Cl3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (gam) vào số mol Ba(OH)2 (mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên dưới. Giá trị của m là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 10,68. B. 6,84. C. 12,18. D. 9,18.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 27: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và Al(NO3)3, Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (gam) vào số mol Ba(OH)2 (mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên dưới. Giá trị của m là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 7,68. B. 5,55. C. 12,39. D. 8,55.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 28: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa hỗn hợp Al2(SO4)3 và Al
Cl3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (gam) vào số mol Ba(OH)2 (mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên dưới. Giá trị của m là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 10,11. B. 6,99. C. 11,67. D. 8,55.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

(Lời giải) Câu 29: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và Al(NO3)3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (gam) vào số mol Ba(OH)2 (mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên dưới. Giá trị của m là

SIÊU SALE – SIÊU SALE

A. 5,97. B. 7,26. C. 7,68. D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Tai Nghe I12 Trên Iphone Từ A Đến Z, Hướng Dẫn Sử Dụng Tai Nghe I12 Tws Cho Người Mới

7,91.

SIÊU SALE – SIÊU SALE

*

SIÊU SALE – SIÊU SALE

SIÊU SALE – SIÊU SALE

Bạn đang xem tài liệu “Chuyên đề: Giải nhanh bài tập Hóa vô cơ bằng phương pháp đồ thị”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *